Door Christus ontroerd

Jezus volgen betekent: zijn leven, zijn houdingen, zijn waarden en zijn weg tot je laten komen. Het betekent: je afstemmen op Hem, berouw tonen, je laten veranderen, een nieuw mens worden in Christus. Hij laat ons zien, hoe ons leven succesvol kan zijn. In Hem wordt duidelijk dat "leven in overvloed" (Lucas 10:10) op ons wacht, op iedereen, op de hele schepping, zelfs na de dood. Door Hem, die in ons leeft, nemen wij daar deel aan.

Het volgen van Jezus kan niet los worden gezien van het luisteren naar het woord van GOD. Die Auseinandersetzung mit dem, was Menschen von Jesus berichten, lässt uns Seinem Geheimnis näher kommen: Er ist das Wort, in dem sich GOTT selbst ausspricht, das hineinsprechen will mitten in unser Leben.

Dat het luisteren naar GODS Woord altijd een prominente rol heeft gespeeld in de religieuze familie uit Steyl blijkt al uit de naam van de mannengemeenschap, die als eerste werd opgericht door Arnold Janssen: “Gezelschap van het Goddelijk woord”. Wij, missiezusters uit Steyl, zijn genoemd naar de heilige Geest die het woord van GOD verkondigt. In zijn Geest kunnen wij het begrijpen en ernaar leven. Wij, missiezusters en missionarissen, willen steeds meer geraakt worden door het woord van GOD en ons leven daarop afstemmen. Dit stelt ons in staat om het evangelie authentiek met ons hele leven te verkondigen.

„In het begin was het Woord, het Woord was bij GOD, en het woord was GOD.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
En het woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd.
Een heerlijkheid van de enige Zoon van de Vader
vol van genade en waarheid.“
(Joh 1,1.4.14)

Elke dag staat voor ons, missiezusters uit Steyl, in het teken van het woord van GOD. In de liturgie van de dag of tijdens de mis horen we de bijbelteksten van die dag. In het persoonlijke gebed kan het woord waardoor wij ons aangesproken voelen, blijven naklinken. Tijdens onze wekelijkse Bijbelsessie delen wij onze gedachten met elkaar over een gekozen citaat. In de jaarlijkse retraites en in de maandelijkse stiltedagen is er tijd je te laten uitdagen door het woord van GOD.

Leven volgens de evangelische raden

In het evangelie kunnen we veel aanwijzingen van Jezus ontdekken over hoe mensen een vervuld leven kunnen vinden in verbinding met GOD en hun medemensen. Hij raadt mensen bijvoorbeeld aan om barmhartig en vergevingsgezind te zijn en hun vijanden lief te hebben. In de loop van de geschiedenis zijn de raden "armoede", "gehoorzaamheid" en "kuisheid" uit het evangelie bijzonder belangrijk geworden. Ze gelden ongetwijfeld voor alle christenen, maar in het religieuze leven hebben ze een specifiek gezicht gekregen dat hun manier van leven in belangrijke mate bepaalt.

Armoede

Als religieuze vrouwen weten we dat we kunnen vertrouwen op GOD en op elkaar en daarin zijn we verbonden met de hele samenleving. De gelofte van armoede is voor iedereen hetzelfde in onze gemeenschap: geen enkele zuster heeft een eigen bankrekening. Wat de zusters nodig hebben, wordt uit een gezamenlijke kas betaald. Tegelijkertijd blijft het een voortdurende uitdaging om een eenvoudige en duurzame levensstijl te leiden die recht doet aan onze medemensen in armere delen van de wereld en aan de algehele schepping. Vrijwillige zelfbeheersing maakt het ook mogelijk om solidariteit te tonen met financiële middelen, wat leidt tot "meer" leven en gemeenschap.

Gehoorzaamheid

De gehoorzaamheid voor de religieuze vrouwen heeft in de eerste plaats betrekking op GOD en daarnaast is het belangrijk om naar elkaar te luisteren. Gehoorzaamheid is geen eenrichtingsverkeer van een zuster naar haar meerdere. Het betekent ook dat de gekozen leidinggevende naar de individuele zuster en naar de gemeenschap luistert. Omdat ze dit doet, kan ze namens de gemeenschap spreken. Gehoorzaamheid betekent vooral de gemeenschappelijke zoektocht naar de wil van GOD - die tot ons spreekt via ieder individu en via alles wat leeft.

Kuisheid

Wij religieuze vrouwen leven in celibataire kuisheid of maagdelijkheid als een gemeenschap in een bindende relatie. Onze gemeenschap wijst verder dan onszelf: naar GOD, van wie we weten dat Hij aanwezig is en die we tegelijkertijd verwachten. Het gemeenschappelijke leven van ons zusters moet een zegen worden voor onze medemensen: door onze inzet, door onze aanwezigheid, door onze gastvrijheid. Zodat we allemaal een beetje kunnen ervaren van wat ons beloofd is in het koninkrijk van GOD.

Het hele leven van Jezus wordt weerspiegeld in de drie evangelische raden (dit zijn de drie geloften) van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid of maagdelijkheid. Beetje bij beetje begrijpt de persoon die probeert de raden na te leven Jezus beter en wordt het onderdeel van zijn of haar leven. De drie evangelische raden horen bij elkaar, ze doorkruisen elkaar qua inhoud. Voor ons zusters vertegenwoordigen ze een drievoudige gelofte die we afleggen tijdens onze professie. Het is de weg die ons ertoe brengt om onszelf volledig aan GOD toe te vertrouwen en zo leven in overvloed te vinden.