Onze organisatie

Als wereldwijdereligieuze gemeenschap hebben wij, Missiezusters uit Steyl, ongeveer 2.900 zusters in 46 landen op alle continenten. Wij leven samen in gemeenschappen (communiteiten) van verschillende groottes, met zusters van verschillende culturen en verschillende generaties. Als wereldspeler heeft de congregatie een goede structuur nodig, die de zusters in staat stelt met elkaar verbonden te zijn en zo een gemeenschappelijke koers te varen. Daartoe worden verschillende gemeenschappen in een territoriaal gebied samengevoegd tot een provincie, waarvoor een provinciaal leidingsteam verantwoordelijk is. Het leidingsteam van de hele congregatie houdt het geheel van de provincies en hun saamhorigheid voor ogen.

Tot de Duitse provincie behoren op dit moment ongeveer 200 zusters uit 12 landen. Een overzicht van de locaties van de gemeenschappen en hun zwaartepunten vindt u hier.

DEELNAME EN BESLUITVORMING

Het religieuze leven gaat hand in hand met het verbindende gemeenschapsleven. Daarom is het nodig, dat de zusters naar elkaar en naar God luisteren. Om dit luisteren in de religieuze gemeenschap stevig te verankeren, zijn er structurele processen die helpen om samen beslissingen te nemen en deelname van alle leden mogelijk te maken. Een heel belangrijk instrument hierbij zijn de “kapittels”, dat wil zeggen zustervergaderingen die zowel op provinciaal- als op wereldwijd niveau bestaan. Hieraan nemen alle gekozen vertegenwoordigers van de gemeenschappen en provincies deel. De onderwerpen van de vergaderingen kunnen door de zusters gezamenlijk worden bepaald, hetzij via individuele verzoeken of door een onderwerpverkenningsproces vooraf. Dan denkt elke individuele zuster eerst na over urgente punten, voordat de belangrijkste onderwerpen in de communiteit worden vastgelegd. Deze worden in het “kapittel” besproken en we zoeken en discussiëren net zo lang samen totdat de huidige prioriteiten voor de provincie of de hele congregatie duidelijk zijn.  

VERKIEZINGEN EN LEIDERSCHAP

Uitgangspunt voor de structuur van de religieuze gemeenschap zijn de in de communiteit samenlevende zusters die stemrecht hebben. De zusters kiezen enerzijds het Provinciale leidingsteam, anderzijds de leiding van hun eigen communiteit (bijvoorbeeld het bestuur van de communiteit als het een grotere gemeenschap betreft). Het leidingsteam van de congregatie wordt indirect door de zusters gekozen: zij kiezen de provinciale leiders en afgevaardigde zusters die deelnemen aan het generaal kapittel, waar de verkiezing van het leidingsteam van de hele congregatie plaatsvindt. Het generaal kapittel is het hoogste besluitvormende orgaan van de congregatie, want daar worden alle richtlijnen voor de periode voorafgaand aan het volgende generaal kapittel vastgelegd. Het gekozen leidingsteam van de congregatie zet zich in voor deze inhoud. De thema’s hiervoor zijn vooraf in een langdurig besluitvormingsproces vanuit de basis duidelijk gemaakt (zie inspraak en besluitvorming). Leidingstaken worden voor een beperkte tijd uitgevoerd: na drie jaar vinden er verkiezingen plaats op provinciaal niveau en na zes jaar op congregatieniveau. Herverkiezing is mogelijk, maar slechts in beperkte mate.  

RICHTLIJNEN VAN DE CONGREGATIE

Inleiding

Onze geschiedenis begint in het liefdevolle hart van de Drie-enige God. De schepping is ontstaan uit de liefdevolle gemeenschap tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Liefde is beide: de innerlijke beweging naar diepere gemeenschap met elkaar en de uitnodiging van anderen tot deze gemeenschap. Toen de tijd volbracht was, ging de auteur van het leven de geschiedenis in. Vervuld met de Heilige Geest, verkondigde Jezus het koninkrijk van God en bracht hij iedereen tot vriendschap met de Drie-enige God. Door zijn woorden en daden, nodigde hij iedereen uit, die op de een of andere manier buiten de gemeenschap of de samenleving was gevallen, om terug te komen. Hij wendde zich tot iedereen: in het bijzonder aan de zondaars, de armen, de zieken en de mensen van een ander geloof. Hij leefde het goede nieuws, dat hij verkondigde in zijn verhalen en gelijkenissen: Niemand wordt uitgesloten van het koninkrijk van GOD.

 

[...]

 

Huidige provinciale leiding

Van links naar rechts:

Zr. Martina Kohler, Zr. Bettina Rupp, Zr. Maria Theresia Hörnemann (leider van de provincie), Zr. Luzia Schmuki en Zr. Ilse Beckmann

Huidige leiding van de congregatie

Van links naar rechts:

Zr. Mariana Camezzana, Zr. Kreti Sanhueza, Zr. Tressa Sebastian, Zr. Miriam Altenhofen (leider van de congregatie), Zr. Mikaelin Bupu en Zr. Jana Pavla Tóthová.